ACTUALIDAD

Sifu Yip Man
Sifu Yip Man

 Maestro Duncan Leung 

con Sifu Gorden Lu.

Applied Wing Chun Chile, Maipu.

Applied Wing Chun, Grecia.

Applied Wing Chun, Australia

Applied Wing Chun, Suiza, Chris Blatter

Applied Wing Chun, New York.

Applied Wing Chun, Brazil.

Applied Wing Chun, Virginia, U.S.A.